Resultatet

 

Resultatet før skatt pr. 31. desember 2016 er på 14,96 MNOK eller 1,02 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,91 MNOK lavere enn for pr. 31. desember 2015. Nedgangen skyldes i hovedsak at vi hadde en positiv engangseffekt med avvikling av ytelsesbasert pensjon i 2015 som gjorde at vi hadde lavere pensjonskostnader sett i forhold til hva som er vanlig.

 

Netto andre driftsinntekter har økt med 2,87 MNOK i løpet av 2016. Dette skyldes økt utbytte og vekst av antall kunder som bruker banken på tradisjonelle banktjenester og på skade- og personforsikringsområdet. Dette viser at det er stor aktivitet i banken.

 

Bokførte kredittap pr. 31. desember 2016 var på 3,95 MNOK mot 7,37 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder og som enda ikke er konstaterte tap.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt var pr. 31. desember på 8,38 %.

 

Pr. 31. desember 2016 var egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 8,34 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid.

 

Balansen

 

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån utgjør per 31. desember 2016 1.996,07 MNOK mot 1.787,22 MNOK på samme tid i fjor. Veksten er på 11,7 %.

 

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør pr. 31. desember 2016 1.797,34 MNOK, som er en økning på 137,74 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 8,30 %. Den største økningen er kommet på personmarkedet. For personmarkedet er ca. halvparten av utlånsøkningen kommet på lån overført til Eika Boligkreditt AS (kredittforetak).

 

Innskudd fra kunder utgjør pr. 31. desember 2016 1.078,29 MNOK mot 985,89 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 8,76 %. Bankens innskuddsdekning er på i underkant av 80 %.

 

Soliditet

 

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og pr. 31. desember 2016 var nøkkeltallene henholdsvis

 

  • Ren kjernekapitaldekning på 17,02 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,50 %
  • Kjernekapitaldekning på 20,58 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,00 % og
  • Kapitaldekning på 21,90 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,00 %

 

Samfunnsansvar

 

Lokalsamfunnet til banken skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Dette ønsker banken å bidra til.

 

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i Nesset kommune i snart 139 år og er opptatt av utviklingen i kommunen og området i rundt. Dersom mennesker trives, bor godt, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser her, vil banken også kunne gå godt. At banken er solid over tid, er viktig for innbyggerne og bedriftene. Å ha en solid kapitalkilde med sete i kommunesentret, gir trygghet og nærhet til beslutningene.

Gaver til allmennyttige formål

 

Banken ønsker å være en aktiv aktør med hensyn til å dele ut gaver. Hensikten for banken er å bruke midlene strategisk for å styrke lokalsamfunnet. Dette gjelder på alle plan som for eksempel kultur, idrett og foreningsliv. Banken ser det som meget viktig å ivareta oppvekst og trivsel i et lite lokalsamfunn. En viktig målgruppe for tildelingene er barn og unge. I 2016 har banken bidratt med om lag 2,00 MNOK kroner til slike formål.

 

For bruk i 2017 er det overført i overkant av 1,1 MNOK til gaver til allmennyttige formål.

 

 

 

 

Eidsvåg, 22. mars 2017

 

 

 

Med hilsen


Nesset Sparebank

Jan-Børge Silseth

Banksjef