Resultatet

 

Resultatet før skatt pr. 31. mars 2017 er på 3,03 MNOK eller 0,78 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 0,31 MNOK lavere enn for 1. kvartal 2016.

 

Bokførte kredittap pr. 31. mars 2017 var på 0,48 MNOK mot 0,74 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder og som enda ikke er konstaterte tap.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt, omregnet på årsbasis, var pr. 31. mars 2017 på 5,56 %.

 

Pr. 31. mars 2017 var egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 6,15 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid.

 

 

Balansen

 

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån utgjorde pr. 31. mars 2017 2.070,37 MNOK mot 1.825,60 MNOK på samme tid i fjor.

 

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør pr. 31. mars 2017 1.827,14 MNOK, som er en økning på 132,95 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 7,85 %. Økningen er kommet jevnt fordelt på henholdsvis personmarkedet og næringslivsmarkedet. For personmarkedet er mesteparten av utlånsøkningen kommet på lån overført til Eika Boligkreditt AS (kredittforetak).

 

Innskudd fra kunder utgjør pr. 31. mars 2017 1.119,35 MNOK mot 975,04 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjorde 14,80 %. Bankens innskuddsdekning er på i overkant av 80 % og banken arbeider for å holde innskuddsdekningen rundt dette tallet.

 

 

Soliditet

 

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og pr. 31. mars 2017 var nøkkeltallene henholdsvis

 

  • Ren kjernekapitaldekning på 17,14 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,50 %
  • Kjernekapitaldekning på 20,98 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,00 % og
  • Kapitaldekning på 22,53 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,00 %

Samfunnsansvar

 

Lokalsamfunnet til banken skal være et godt sted å drive næringsvirksomhet, et godt sted å bo og et godt sted å flytte til. Dette ønsker banken å bidra til.

 

Banken står i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg. Banken har vært til stede i Nesset kommune i snart 139 år og er opptatt av utviklingen i kommunen og området i rundt. Dersom

mennesker trives, bor godt, har utdanningsmuligheter og trygge arbeidsplasser her, vil banken også kunne gå godt. At banken er solid over tid, er viktig for innbyggerne og bedriftene. Å ha en solid kapitalkilde med sete i kommunesentret, gir trygghet og nærhet til beslutningene.

  

 

 

Eidsvåg, 26. april 2017


Jan-Børge Silseth

Banksjef

Nesset Sparebank