Resultatet

 

Resultatet før skatt pr. 30. juni 2017 er på 8,28 MNOK eller 1,04 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er 1,57 MNOK lavere enn for 1. halvår 2016.

 

Nedgangen i resultatet fra i fjor skyldes i hovedsak:

  • Redusert utbytte og andre inntekter av verdipapir med variabel avkastning
  • Økte personalkostnader som skyldes er innføring av finansskatt (økt arbeidsgiveravgift) fra 1. januar 2017
  • Økte administrasjonskostnader – i hovedsak knyttet til IKT

 

Banken har en god økning i provisjonsinntektene, ca. 13,0 % økning sett i forhold til samme tid i fjor. Økningen kommer på bakgrunn av stor aktivitet og nye kunder som kommer til banken.

 

Bokførte kredittap pr. 30. juni 2017 var på 1,63 MNOK mot 1,88 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder og som enda ikke er konstaterte tap.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt, omregnet på årsbasis, var pr. 30. juni 2017 på 7,51 %.

 

Pr. 30. juni 2017 var egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 8,41 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid.

 

 

Balansen

 

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån utgjør pr. 30. juni.2017 2.140,98 MNOK mot 1.903,07 MNOK på samme tid i fjor.

 

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør pr. 30. juni 2017 1.881,00 MNOK, som er en økning på 157,07 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 9,11 %. Økningen er kommet jevnt fordelt på henholdsvis personmarkedet og næringslivsmarkedet. For personmarkedet er mesteparten av utlånsøkningen kommet på lån overført til Eika Boligkreditt AS (kredittforetak).

 

Innskudd fra kunder utgjør pr. 30. juni 2017 1.137,11 MNOK mot 999,36 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 13,78 %. Bankens innskuddsdekning er på i overkant av 81 % og banken arbeider for å holde innskuddsdekningen rundt dette tallet.


Soliditet

 

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og pr. 30. juni 2017 var nøkkeltallene henholdsvis

 

  • Ren kjernekapitaldekning på 16,02 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,50 %
  • Kjernekapitaldekning på 19,64 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,00 % og
  • Kapitaldekning på 21,07 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,00 % 

 

 

Eidsvåg, 26. juli 2017


Jan-Børge Silseth

Banksjef

Nesset Sparebank