Resultatet

 

Resultatet før skatt pr. 30. september 2017 er på 11,77 MNOK eller 0,98 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er1,44 MNOK lavere enn for pr. 30. september 2016.

 

Lavere resultat fra i fjor skyldes i hovedsak:

  • Engangsinntekt på salg av aksjer i 2016 på ca. 1 MNOK

 

Banken har en god økning i provisjonsinntektene, ca. 20,4 % økning sett i forhold til samme tid i fjor. Økningen kommer på bakgrunn av stor aktivitet og nye kunder som kommer til banken.

 

Bokførte kredittap pr. 30. september 2017 var på 2,51 MNOK mot 3,01 MNOK på samme tid i fjor. Dette er stort sett nedskrivninger som er avsatt på kunder og som enda ikke er konstaterte tap.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt, omregnet på årsbasis, var pr. 30. september 2017 på 7,02 %.

 

Pr. 30. september 2017 var egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet 7,92 kroner per egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes kontantutbytte over tid.

  

Balansen

 

Forretningskapitalen som vi definerer som summen av bankens forvaltningskapital og avlastet lån utgjør per 30. september 2017 2.064,35 MNOK mot 1.880,16 MNOK på samme tid i fjor. Ved årsskiftet var forretningskapitalen på 1.996,07 MNOK.

 

Totale utlån inkludert avlastet lån utgjør pr. 30. september 2017 1.882,40 MNOK, som er en økning på 121,90 MNOK fra samme tid i fjor. Brutto økning de siste 12 månedene utgjør 6,92 %. Økningen er kommet jevnt fordelt på henholdsvis personmarkedet og næringslivsmarkedet. For personmarkedet er mesteparten av utlånsøkningen kommet på lån overført til Eika Boligkreditt AS (kredittforetak).

 

Innskudd fra kunder utgjør pr. 30. september 2017 1.102,32 MNOK mot 959,44 MNOK på samme tid i fjor. Økningen de siste 12 månedene utgjør 14,89 %. Bankens innskuddsdekning er på i underkant av 79 %.

  

Soliditet

 

Banken soliditet er godt over myndighetskravene og pr. 30. september 2017 var nøkkeltallene henholdsvis

 

  • Ren kjernekapitaldekning på 15,88 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 11,50 %
  • Kjernekapitaldekning på 19,47 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 13,00 % og
  • Kapitaldekning på 20,89 % - myndighetskrav inkludert bufferkrav på 15,00 % 

 Eidsvåg, 25. oktober 2017

  

 

Med hilsen

Nesset Sparebank

Jan-Børge Silseth

Banksjef